Saib Cov Kev Npaj Qhia

Cov Kev Npaj Qhia, Thov rov qab soj kom paub meej txog cov kev hloov tshiab!

Hnub Monday, Nov. 9, 2020

 

Sij hawm Yeeb yam Lub Ntsiab Ntawm Kev Qhia
8:30 – 8:45 am Soj ntsuam cov khoom siv
8:45 – 9:00 am Tos txais Vam txog dab tsi txog ntawm lub koob tsheej Summit no
9:00 – 10:00 am Qhov Tos Txais Txhua Tus Cov Lag Luam Txog Kev Ua Mov & Kev Tsim Tshiab los Daws Cov Teeb Meem thaum muaj Tus Kab Mob
10:15 – 11:15 am Pawg Neeg Ua Lag Luam – Qhia Raws Cheeb Tsam Cheeb Tsam Sab Qab Teb Hauv Nrub Nrab: Cov kev Daws Cov Teeb Meem thaum muaj Tus Kab Mob  – Tsim cov kev ua lag luam tshiab
Cheeb Tsam Sab Qab Teb Sab Hnub Poob: Tsim kev Ua Khoom thiab Kev Xa Khoom Tawm
Cheeb Tsam Sab Qaum Teb Sab Hnub Tuaj: Cov Txheej Txheem Txog Kev Ua Zaub Mov
Cheeb Tsam Sab Qaum Teb: Cov dab neeg los ntawm cov neeg ua hauj lwm Sab Nrauv – Tsim ib lub Lag Luam
11:30am – 12:30pm Kev Sib Qhia Ua Hauj Lwm Ua Ke 1 Kev Nyab Xeeb Txog Zaub Mov & Cov Kev Cai Los Soj Ntsuam txog Kev Tsim Khoom
Kev Nyab Xeeb Txog Zaub Mov & Cov Kev Cai Los Soj Ntsuam txog Kev Sib Koom Siv Chav Ua Noj
Kev Nyab Xeeb Txog Zaub Mov & Cov Kev Cai Los Soj Ntsuam txog Cov Tsheb Muag Zaub Zov
12:30 – 1:30 pm So mus noj sus
1:30 – 2:30 pm Qhov Tos Txais Txhua Tus Zaum 2 Kev Sib Txuas Lus Nrog Pawg Neeg Ua Lag Luam: Tsim Cov Lag Luam Kom Muaj Nqis
2:45 – 3:15 pm Kev Qhia Ceev Heev Tis Npe & Nthuav Txog Khoom
Kev Khu Xab Nas Yam Siv Computer & Kev Sib Raug Zoo Nrog Cov Neeg Yuav Khoom
2:45 – 3:15 pm Sab Laj Ib Leeg Nrog Ib Leeg Tso npe ua ntej
3:30 – 4:30 pm Qhia Txog Kev Sib Ntsib Raws Cheeb Tsam Nyob Cheeb Tsam Sab Qab Teb Hauv Nrub Nrab: Sib Ntsib Kev Zoo Siab Hauv Computer
Cheeb Tsam Sab Qab Teb Sab Hnub Poob: Sib tham kom sib paub
Cheeb Tsam Sab Qaum Teb Sab Hnub Tuaj: Qhia txog koj lub lag luam
Cheeb Tsam Sab Qaum Teb: Nug ib tug Tub Lag Luam

 

 

Hnub Tuesday, Nov. 10, 2020

 

Sij hawm Yeeb yam Lub Ntsiab Ntawm Kev Qhia
 8:30 – 8:45 am Soj ntsuam cov khoom siv
 8:45 – 9:00 am Tos txais Vam txog dab tsi txog ntawm Hnub 2 ntawm lub kooj tsheej Summit no
 9:00 – 10:00 am Qhov Tos Txais Txhua Tus Tsim koj cov Khoom: Qhov twg thiab Yuav ua li cas
10:15 – 11:15 am Pawg Neeg Muaj Kev Pab – Qhia Raws Cheeb Tsam Cheeb Tsam Sab Qab Teb Hauv Nrub Nrab: Muaj hom kev pab twg los txhawb nqa koj lub lag luam?
Cheeb Tsam Sab Qab Teb Sab Hnub Poob: Muaj hom kev pab twg los txhawb nqa koj lub lag luam?
Cheeb Tsam Sab Qaum Teb Sab Hnub Tuaj: Muaj hom kev pab twg los txhawb nqa koj lub lag luam?
Cheeb Tsam Sab Qaum Teb: Muaj hom kev pab twg los txhawb nqa koj lub lag luam?
11:30am – 12:30pm Kev Sib Qhia Ua Hauj Lwm Ua Ke 2 Npaj Kev Ua Lag Luam Rau Cov Uas Nyuam Qhuav Pib Tshiab
Tiv Nqi Rau Cov Khoom – Paub Txog Koj Cov Nuj Nqi
Tsim Cov Khoom Tshiab
12:30 – 1:30 pm So mus noj sus
  1:30 – 2:30 pm Kev Sib Qhia Ua Hauj Lwm Ua Ke 3 Kev Khu Xab Nas & Xa Khoom – Muag Khoom Hauv Computer
Ua hauj lwm nrog cov khw muag khoom los yog cov xa khoom tawm
Muag, Khu xab nas, & Muaj kev pab rau cov neeg yuav khoom txog kev tsim khoom
  2:45 – 3:15 pm Kev Qhia Ceev Heev (Flash) Lub tee twg thiaj li haum kuv? Muag qee lub sij hawm lso yog tas mus li
Kev pab muag khoom: Cov neeg tsim hkoom hauv zos mus rau cov muag khoom hauv computer
Them nyiaj hauv computer
  2:45 – 3:15 pm Sab Laj Ib Leeg Nrog Ib Leeg Tso npe ua ntej
  3:30 – 4:00 pm Rov soj ntsuam & Xaus koob tsheej Tsim kev lag luam ua zaub mov hauv zos
  4:00 – 4:30 pm Qhib Kev Sib Tham Kom Sib Paub Koj nqa cov ntsiab lus tuaj tham, peb mam li tsim kev sib tham hauv Zoom link