Txoj Kev Qhia Txog Pib Tsim Cov Khoom Noj Tau-Edible Startup Summit 2020

MADISON – Cov Tub/Ntxhais Lag Luam nyob hauv lub xeev yuav tuaj koom hauv computer ntawm ob-hnub thaum lub November 9 and 10. Txoj Kev Qhia Txog Pib Tsim Cov Khoom Noj Tau-The Edible Startup Summit soj ntsuam cov lag luam ua zaub mov uas tseem pib tshiab tshiab los ua lag luam.

Muaj kev sib koom nrog rau UW-Madison Extension Dane County  thiab UW-Madison Division of Extension Community Food Systems Program, txoj kev qhia thoob plaws ntawm lub xeev muaj kev qhia kom paub thiab sib txuas lus txog seb yuav tsim lub lag luam ua zaub mov hauv zos li cas.

Cov kws kawm tawm nyob thoob plaws lub xeev yuav qhia cov xov tseem ceeb txog ntau cov kev cob qhia nrog rau:

  • cov lag luam txog zaub mov rua lub sij hawm no
  • yuav sau txoj kev npaj ua lag luam li cas
  • kev ua kom muaj kev nyab xee txog zaub mov
  • yuav tsim tej yam kom tsis txawv lwm tus li
  • kev tsim lag luam thaum tseem muaj tus kab mob Covid-19
  • yuav ua li cas thiaj li xa tau cov khoom noj mus muag hauv khws muag khoom noj
  • yuav ua hauj lwm nrog cov kws xa khoom noj li cas
  • kev yuav khoom noj hauv computer

Cov neeg tuaj koom kuj yuav muaj sij hawm mus sab laj nrog cov neeg ua feem hauj lwm no ntev, thiab mus sib cuag nrog lwm cov tub/ntxhais lag luam.

“Txawm hais tias koj nyuam qhuav pib koj lub lag luam, los yog npaj mus rau koj ruam tom ntej, Txoj Kev Qhia Txog Pib Tsim Cov Khoom Noj Tau-Edible Startup Summit yuav yog ib txoj kev pab zoo,” hais los ntawm Sharon Lezberg, Dane County Extension Community Development Educator.

Twb pab txhawb tau ntau lub lag luam nyob hauv Dane County, 2020 yuav yog thawj xyoo uas lub koob tsheej no yuav muaj cov neeg nyob thoob plaws lub xeev. Txoj Kev Qhia Txog Pib Tsim Cov Khoom Noj Tau-The Edible Startup Summit yuav qhia tau ntau yam tseem ceeb rau cov neeg tuaj koom los tsim cov kev sib cuag thiab kom lawv cov lag luam loj hlob.

Kom paub tshaj no, mus soj ntsuam cov kev teev tham thiab cuv npe mus koom lub kooj tsheej rau thaum November 9-10.

Yog xav paub tshaj no, mus cuag Extension’s Community Food Systems Program tus thawj tswj kev tuaj ntsib neeg, Erin Peot, ntawm erin.peot@wisc.edu.